חוזה חכירה

« חזרה למילון המונחים

הסכם שבו מעניק מינהל מקרקעי ישראל זכות לחוכר להשתמש בקרקע בתנאי שכירות למשך תקופה ארוכה. במהלך אותה
תקופה מאפשר המינהל לחוכר לרכוש חלק מזכויות הבעלות על הקרקע.