הלוואת גישור

« חזרה למילון המונחים

ניתנת על ידי הבנק או על ידי החברה הקבלנית – לרוב לתקופה שאינה עולה על שנה ומיועדת לסייע ללווה לעמוד
בהתחייבויות נדל"ניות שנטל על עצמי עד למכירת דירתו הישנה.